Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

ĐIỀU LỆ HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thứ sáu, 21/07/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3826 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hội
1. Tên tiếng Việt: Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
2. Tên tiếng Anh: DaNang Construction Association.
3. Tên viết tắt tiếng Anh: DCA.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội
1. Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang công tác, hoạt động trong ngành xây dựng, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần phát triển ngành xây dựng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mục đích hoạt động của Hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, góp phần xây dựng và phát triển ngành xây dựng và thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở của Hội
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND thành phố Đà
Nẵng phê duyệt.
2. Trụ sở của Hội đặt tại 327 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội
1. Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực xây dựng.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động
của Hội theo quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động chính của Hội.
3. Hội được tham gia làm hội thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng theo quy định của
pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Xem chi tiết : Download tài liệu tại đây

Giới thiệu

"Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tên tiếng Anh: DaNang Construction Association là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân và tập thể là công dân Việt Nam đã và đang công tác trong ngành xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng ngành Xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Liên kết website